Saksirivetkul Kajohnsak, Pattaya 1997
Caption
Saksirivetkul Kajohnsak, Pattaya 1997
Model
Toyota Carina / Corona (T190)