Mark Jonak, Savannah NATCC 1997
Caption
Mark Jonak, Savannah NATCC 1997