Giampiero Simoni
Caption
Giampiero Simoni
Source
Greg Denton
Model
Alfa Romeo 155