Toyota Chaser
Julian Bailey Kelvin Burt Masanori Sekiya Charoensukhawatana Nattavude Charoensukhawatana Nattavude