Toyota Marino / Ceres
Masahiro Matsunaga, JTCC 1994 Keiichi Suzuki, JTCC 1994 Katsutomo Kaneishi, 1995 JTCC Katsutomo Kaneishi, 1995 JTCC Masami Kageyama, 1995 JTCC Masami Kageyama, 1995 JTCC Masahiro Matsunaga Keiichi Suzuki, Fuji 1994