Kamien Slaski, Jul 2003
Caption
Kamien Slaski, Jul 2003
Vehicle