Nikolai Bolshikh
Caption
Nikolai Bolshikh
Source
Sergey Mukimov
Vehicle