Tamara Vidali, Bathurst 1996
Caption
Tamara Vidali, Bathurst 1996
Source
Vehicle