Kazuo Shimizu, 1995 JTCC
Caption
Kazuo Shimizu, 1995 JTCC
Source
Model
Honda Civic