Saksirivetkul Kajohnsak, Pattaya 1996
Caption
Saksirivetkul Kajohnsak, Pattaya 1996
Model
Toyota Corolla (E100/E110)