Vladimir Sukhov
Caption
Vladimir Sukhov
Source
Sergey Mukimov
Model
Ford Mondeo