Keiichi Suzuki, Fuji 1994
Caption
Keiichi Suzuki, Fuji 1994
Source
Model
Toyota Marino / Ceres