Toyota Corona (T200)
Tom Kristensen Satoshi Motoyama Masanori Sekiya Julian Bailey Kelvin Burt Tom Kristensen Hironori Takeuchi Tatsuya Tanigawa Katsutomo Kaneishi Ruben Derfler Max Angelelli Tom Kristensen Kelvin Burt, Macau 1995 Julian Bailey Masami Kageyama Takeshi Tsuchiya Katsutomo Kaneishi, 1995 JTCC Katsutomo Kaneishi, 1995 JTCC Masanori Sekiya, 1995 JTCC Masanori Sekiya, 1995 JTCC Masanori Sekiya, 1995 JTCC Masanori Sekiya, 1995 JTCC Tom Kristensen, 1995 JTCC Tom Kristensen, 1995 JTCC Tom Kristensen, 1995 JTCC