Toyota Corona
Tom Kristensen Satoshi Motoyama Masanori Sekiya Aguri Suzuki Masanori Sekiya Hironori Takeuchi Hironori Takeuchi Masahiro Matsunaga Tatsuya Tanigawa Yuji Tachikawa Katsutomo Kaneishi Ruben Derfler