Toyota Corona (T200)
Hidetoshi Mitsusada, 1995 JTCC Hidetoshi Mitsusada, 1995 JTCC Michael Krumm, 1995 JTCC Michael Krumm, 1995 JTCC Masami Kageyama, 1995 JTCC Masami Kageyama, 1995 JTCC Satoshi Motoyama, 1995 JTCC Masami Kageyama Masami Kageyama Masami Kageyama Masami Kageyama Takahiko Hara Takahiko Hara Takahiko Hara Takahiko Hara Katsutomo Kaneishi Katsutomo Kaneishi Katsutomo Kaneishi Katsutomo Kaneishi Érik Comas Érik Comas Érik Comas Érik Comas Hironori Takeuchi Hironori Takeuchi