Bob Schader, Savannah NATCC 1997
Caption
Bob Schader, Savannah NATCC 1997
Vehicle